Aquesta és una versió antiga publicada el 22-12-2022. Llegiu la versió més recent.

Ampliant la lectoescriptura convencional

Paisatge sonor, improvisació i TIC en la formació del futur professorat

Resum

Avui dia, l'educació musical ha d'advocar per un enfocament interdisciplinari que superi la visió tradicional del fenomen sonor com un llenguatge tecnicoinstrumental associat a la lectura d'una partitura, i doni resposta a com consumim actualment la música, les possibilitats didàctiques del so en connexió amb altres continguts curriculars i els recursos actuals d'experimentació sonora vinculats al medi digital. Aquest article parteix del canvi de paradigma que van suposar els anomenats mètodes creatius de la dècada de 1970 i aborda la seva implementació en una assignatura del Grau de Mestre en Educació Primària de la Universitat d'Oviedo: Música i la seva Aplicació Didàctica. Comencem revisant la fonamentació
teòrica que va servir per al desenvolupament de la matèria. A continuació, explorem diversos recursos que apliquem a les pràctiques d'aula, com ara el paisatge sonor, la improvisació o l'ús de TIC interactives de creació i visualització del so. La part final analitza l'ús d'aquestes eines en un conjunt de tretze unitats didàctiques que l'alumnat va fer com a treball final de l'assignatura durant el curs 2021-2022, per conèixer la manera com els estudiants aborden l'experimentació sonora per l'ensenyament de diferents continguts del currículum de Primària, entre altres qüestions, com estratègies proposades per l'alumnat per a l'atenció a la diversitat o la selecció de determinades eines digitals a les seves propostes didàctico-musicals, tenint en compte els àmbits de l'educació musical treballats a les seves unitats.

Publicades

22-12-2022

Versions

Com citar

Ampliant la lectoescriptura convencional: Paisatge sonor, improvisació i TIC en la formació del futur professorat. (2022). Journal of Sound, Silence, Image and Technology, (5), 8–31. Retrieved from http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/33