Avisos

Call for Papers (convocatòria oberta)

Monogràfic: La dimensió sonora en educació: escolta, creació, representació i interseccions audiovisuals

Editor del número: Diana Díaz González

 Número: 5 (desembre 2022)

Data límit per al lliurament d’articles: 10 de juliol, 2022

Data de publicació: desembre 2022

La revista científica Journal of Sound, Silence, Image and Technology (JoSSIT) neix en el sí del grup d’investigació homònim (SSIT), vinculat al centre universitari del TecnoCampus, adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La vocació d’aquesta publicació és recollir el debat acadèmic i la investigació científica sobre la relació del so -amplament considerat- en un context audiovisual. Per a aquest cinquè número de la revista, coordinat per Diana Díaz González (Universidad de Oviedo), es tindran en consideració articles sobre el so en l’educació, seguint la proposta que s’exposa a continuació.

De tots els sentits, amb els quals interactuem amb l’entorn, l’oïda és un dels menys explorats de manera conscient en la societat actual, mentre preval la cultura visual, de forma que la major part dels estímuls que rebem és a través del sentit de la vista.  Tot i això, l’educació musical posa el focus en la importància de l’escolta i l’educació sonora, com a base no només dels processos d’ensenyament i aprenentatge en la pedagogia musical, que també, sinó en els processos comunicatius dels quals en depèn qualsevol progrés educatiu i d’aprenentatge en societat. Per a això, els elements del llenguatge sonor (o expressió sonora) s’articulen en un sistema comunicatiu, que activa la imaginació i apel·la a la memòria i l’imaginari sonor de les persones.

En relació amb això, ens preguntem en aquest volum com el so, també com a component de la música, pot ser generador de processos creatius en l'àmbit de l'educació musical. El llenguatge sonor inclou el so i el soroll, la veu, la música i també el silenci; i les seves implicacions amb la imatge en l'educació artística també resulten d'especial interès per a aquest número. Això tenint en compte les relacions amb la imatge en diferents formats audiovisuals d'interès actualment per a l'educació musical, en estudis que valorin les possibilitats educatives del llenguatge sonor a través del cinema, els videojocs, les sèries de televisió o el videoclip. En connexió amb això, resulta d'especial interès aprofundir en estratègies metodològiques en educació musical per a treballar la dimensió sonora, seguint propostes innovadores, amb la utilització de recursos que permetin diferents formes de representació i interpretació sonora a través de les noves tecnologies i la seva aplicació a l’educació musical.

Segons ho exposat, convidem a enviar articles sobre els següents temes:  

-Recursos sonors per a l’aprenentatge i noves tecnologies per a l’educació musical

-La discriminació sonora i l’educació auditiva en propostes creatives d’educació musical

-El so en processos comunicatius i expressius, en contextos educatius d’aprenentatge i interpretació musical

-Implicacions del so, el soroll i el silenci en l’educació auditiva i artística

-Utilització didàctica de recursos sonors en propostes metodològiques innovadores, per a diferents etapes educatives

-Interseccions entre so i imatge amb finalitats educatives, a través de l’ús de diversos formats audiovisuals

Els articles es podran enviar fins el 10 de juliol de 2022.

Tant els articles com qualsevol dubte o consulta es rebran al correu electrònic jossit@tecnocampus.cat, o directament a l’editor del número: diazdiana@uniovi.es

Les indicacions per a autors estan disponibles a:

http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/about/submissions

Els autors podran enviar els textos en castellà, català o anglès. Si el text original no està escrit en anglès, la revista s'encarregarà de la seva traducció; de manera que tots els articles seran publicats en dos idiomes: anglès i català o castellà.